Αρθρογραφία


Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών

Ένωση Συντακτών συντακτική ομάδα | 30/03/2019

του Γιώργου Γουρναρόπουλου, Phd
Διευθυντής 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης
Υποψ Δημο Σύμβ
 Νέας Σμύρνης «Ποιότητα Ζωής»

Με το νόμο 3852/7-6-2010, ΦΕΚ 87, τεύχος Α΄, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 103, «Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», παράγραφος 2, σε κάθε δήμο οι υπάρχουσες σχολικές επιτροπές, συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 8440/ 25-2-2011, ΦΕΚ 318, τεύχος Β΄, άρθρο 2, «Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτηρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων». Στο άρθρο 3, «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια», παράγραφος 8.α), «Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας… β) Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από την διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ…».
Ενώ αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, από τη λειτουργία των δύο νομικών προσώπων στο δήμο μας ανακύπτουν ερωτήματα για τη μη τήρηση και εφαρμογή των ως άνω διατάξεων! Γιατί δε γίνεται ορθολογικά η κατανομή των πιστώσεων στα σχολεία, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω; Γιατί δε δίνεται στους διευθυντές των σχολείων το προβλεπόμενο ποσό; Γιατί ως τον Αύγουστο του 2016που ίσχυε η ανάλογη νομοθεσία τα έσοδα από τα κυλικεία δεν ήταν ανταποδοτικά στις σχολικές μονάδες που λειτουργούσε το κάθε κυλικείο;Γιατί έγινε έλεγχος νομιμότητας της λειτουργίας τους, όταν ο προταθείς από το Δημοτικό Συμβούλιο για την Προεδρία της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. δημοτικός σύμβουλος αν και αποδέχτηκε την πρόταση τελικά δεν ανέλαβε τα καθήκοντά του καταθέτοντας επιστολή στην οποία περιέγραφε σε αδρές γραμμές τους λόγους της μη ανάληψης των καθηκόντων του; Γιατί δε δημοσιοποιούνται η επιστολή και τα αποτελέσματα του ελέγχου που έγινε από τους αρμόδιους; Γιατί στο δημοτικό συμβούλιο, παρά τις παρατηρήσεις μας, ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, έρχονται προς έγκριση ταμειακά υπόλοιπα, αφού δεν αναφέρονται πουθενά οι οφειλές και τα ανεξόφλητα τιμολόγια των προμηθευτών και όχι απολογισμοί,όπως με σαφήνεια προβλέπει ο νόμος;
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι οι αρμόδιοι να καταλάβουν επιτέλους ότι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα για τα παιδιά όλων μας και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις προτάσεις που κατά καιρούς οι εκπαιδευτικοί καταθέτουμε για την ορθολογική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

 


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: